Cenník - Framedic .

Oficiálna stránka všeobecnej ambulancie pre dopelých Framedic .
Desktop podklad biely
Prejsť na obsah

Cenník

Naše služby
Cenník lekárskych, administratívnych a iných výkonov
neuhrádzaných zdravotnými poisťovňami na základe zákona č. 577/2004
platný od 18.01.2021

Vyšetrenie
Cena v €
A.
Lekárske prehliadky a posudky

A01
Na vedenie motorového vozidla a malého plavidla (bez odberov)
30 €
A02
Pre držanie a nosenie strelnej zbrane, streliva
50 €
A03
Vyšetrenie pre let lietadlom, potvrdenie
10 €
A04
Vyšetrenie pred prácou, štúdiom, pobytom v zahraničí (bez odberov, bez očkovaní)
40 €
A05
Posúdenie zdravotnej spôsobislosti na šport
30 €
A06
Extrémne športy - pilotný, potápačeký preukaz, skok padákom (vyšetruje športový lekár)
-
B.
Výkony pre zamestnávateľa a posudzovanie spôsobilosti na prácu, štúdium(na základe platných právnych noriem)

B01
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa (bez odberov)
30 €
B02
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov SBS (bez odberov)
30 €
B03
Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu, športového preukazu
15 €
B04
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium na VŠ
5 €
B05
Laboratórne odbery v zmysle zákona 355/2007 Z.z. pre posúdenie pracovnej spôsobilosti na požadovanú prácu
10 €
C.
Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

C01
Ambulantné 24 hodinové meranie krvného tlaku
25 €
C02
ABI vyšetrenie cievneho systému
15 €
C03
EKG vyšetrenie s popisom
15 €
C04
CRP,  Hemoglobín - diagnostické prístrojové vyšetrenie
10 €
C05
FOB test - vyšetrenie skrytého krvácania v stolici
12 €
C06
Vyšetrenie cudzinca na vlastnú žiadosť
40 €
C07
Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zdravotnou poisťovňou (ZP)
10 €
C08
Interné predoperačné vyšetrenie pred chirurgickým zákrokom nehradené ZP - bez odberov
35 €
C09
Vyšetrenie pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta
30 €
C10
Doporučené, doplnkové, laboratórne vyšetrenie k zákonnej preventívnej prehliadke nehradené ZP pri PP
30 €
D.
Administratívne výkony

D01
Vypracovanie lekárskeho posudku na žiadosť FO a PO
10 €
D02
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
5,90 €
D03
Vystavenie PN pre poistenca EÚ
5 €
D04
Vystavenie posudku pre potreby súdu, obč.-právne, trest.-právne a správne konanie na žiadosť FO a PO
30 €
D05
Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne a iné účely
10 €
D06
Kopírovanie lekárskych nálezov na vlastnú žiadosť - cena za 1 stranu A4
0,20 €
D07
Vystavenie duplikátu tlačiava pri strate, znehodnotení (žiadanka, recept, výmenný lístok, lekársky nález,...)
2 €
D08
Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19
3 €
E.
Výkony pre komerčné poisťovne

E01
Správa, výpis, bodové ohodnotenie zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely
30 €
F.
Dar na prístrojové a technické vybavenie ambulancie

F01
Dar na prístrojové a technické vybavenie ambulancie

Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 44 ods. 1 zakazuje poskytovateľovi požadovať úhradu a ods. 2 zakazuje podmieňovať
poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou. Lekárske, administratívne a iné výkony podľa tohto cenníka budú pacientovi poskytnuté výlučne na základe jeho slobodnej vôle, vyjadrenej ústnou alebo písomnou formou
ešte pred poskytnutím konkrétneho výkonu.
O požadovanom výkone pacient dostane doklad z registračnej pokladne.


Kontakty .
e-mail:  framedic.ambulancia@gmail.com
tel:         +421 950 404 796
Adresa .
FRAMEDIC, s.r.o.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
IČO: 44469501
Pre zaneprázdnenosť preferujeme emailovú komunikáciu.
Počas dovolenky emailovú komunikáciu nevybavujeme.
Info .
Návrat na obsah