Pracovná zdravotná služba - Framedic .

Oficiálna stránka všeobecnej ambulancie pre dopelých Framedic .
Desktop podklad biely
Prejsť na obsah

Pracovná zdravotná služba

Naše služby
Čo je to pracovná zdravotná služba?
Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čo ponúkame?
Pre zamestnávateľov a zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie ponúkame:
 • posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
 • vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; resp. písomný záznam o posúdení rizika, ak nedošlo k zmenám pracovných podmienok,
 • návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika a upozornenie na prácu so zvýšenou mierou zdravotného rizika,
 • poradenstvo zamerané na:
1. plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsob výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
2. ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
3. ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
 • spolupráca pri:
1. zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií z hľadiska ochrany zdravia,
2. pri poskytovaní informácií zamestnancom, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a     ergonómie,
 • lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu (vstupné, periodické, mimoriadne).
                   
Máte záujem
o naše služby?
Potrebujete viac informácií o PZS?
Kontaktujte nás:  
tel. č. 0915  478 601
Máte záujem
o vypracovanie cenovej ponuky?
Pošlite nám nasledovné informácie:
 • názov spoločnosti,
 • sídlo a miesto prevádzky spoločnosti,
 • pracovné zameranie spoločnosti,
 • pracovne profesie,
 • počet zamestnancov,
 • predpokladaný výskyt faktoru práce a pracovného prostredia,
 • kontakt na Vás.
Kontakty .
e-mail:  framedic.ambulancia@gmail.com
tel:         +421 950 404 796
Adresa .
FRAMEDIC, s.r.o.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
IČO: 44469501
Pre zaneprázdnenosť preferujeme emailovú komunikáciu.
Počas dovolenky emailovú komunikáciu nevybavujeme.
Info .
Návrat na obsah